Regulamin Slow Festivalu

Slow Festival odbywa się w ramach 11 edycji Slow Weekendu. Jest to impreza łącząca kulturę street music oraz street food. Część street music jest przeglądem Artystów (zwanym dalej Slow Festivalem), kapel ulicznych i młodych zespołów (zwanych dalej Artystami) i jest wydarzeniem o charakterze muzycznym.
Organizatorem Slow Festivalu jest Slow Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa (zwany dalej Organizatorem). Slow Festival jest Przeglądem muzycznym, w którym zwycięzca zostanie wyłoniony podczas dwuetapowych eliminacji. Przegląd muzyczny i koncert finałowy odbędą się w dniu 18 maja 2019 r. w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.
1. Warunki uczestnictwa
1. Do Slow Festivalu mogą przystąpić zespoły amatorskie, instrumentaliści i soliści bez ograniczeń terytorialnych, wiekowych oraz dotyczących gatunku muzycznego, wykonujący repertuar własny, lub obcy (coverowy), którzy poprawnie wypełnią elektroniczny formularz zgłoszeniowy, w terminie określonym w pkt 3 Regulaminu.
2. Przez zespół amatorski rozumiany jest zespół, lub solista, który nie ma podpisanego kontraktu płytowego oraz jego głównym źródłem utrzymania nie jest odtwarzanie muzyki.
3. Zgłoszenia dla Artystów przyjmowane są w terminie do 21 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Formularz zgłoszeniowy dla Artystów dostępny jest na stronie: www.slowweekend.pl/dla-artystow
2. Etap I
1. Artyści wypełniają formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.slowweekend.pl/dla-artystow
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator samodzielnie wybiera i wyłania do 20 Artystów. Lista wybranych Artystów zostanie opublikowana na facebooku organizatora pod adresem www.facebook.com/JestemSlow do dnia 23.04.2019 r.
3. Lista zostanie opublikowana w postaci galerii. Artystów oceniać będą internauci poprzez głosowanie na wybrane przez siebie zdjęcia w galerii, wskazując tym samym wybranego przez siebie Artystę i w ten sposób przyznając mu swój głos.
4. Głosowanie internautów trwa do dnia 30.04.2019 r. do godziny 12.00
5. Do kolejnego etapu przechodzi 10 Artystów z największą liczba głosów. Za jeden głos pod zdjęciem Artysty uznaje się symbol „lubię to”, ”wow” oraz „super” (w angielskiej wersji odpowiednio: „like”, „wow” oraz „love”).
3. Etap II
1. Wybrani do etapu II Artyści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się przed publicznością i Jury w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Praskim Koneser w Warszawie podczas Slow Festivalu. Występy rozpoczną się o godzinie określonej w późniejszych ustaleniach organizatora.
2. Artystów oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu trzyosobowe Jury. Jury powołane jest przez Organizatora ocenia poziom artystyczny utworów, umiejętności muzyczne, sposób prezentacji utworów oraz kontakt z publicznością.
3. O ile Organizator nie postanowi inaczej, występ podczas Slow Festivalu powinien trwać do 30 minut, łącznie z montażem i demontażem sprzętu muzycznego.
4. Ogłoszenie ocen i wyników II etapu nastąpi po zakończeniu wszystkich występów.
4. Koncert finałowy
1. Decyzją Jury ogłoszony zostaje zwycięzca Slow Festivalu.
2. Zwycięzca występuje podczas koncertu finałowego, który odbędzie się 18 maja 2019 r. na Placu Konesera w Warszawie. Koncert rozpocznie się o godzinie określonej w późniejszych ustaleniach organizatora.
3. Nagrodą główną Slow Festivalu, którą otrzymuje zwycięzca jest nagroda pieniężna o wartości 6 000 zł oraz tytuł Zwycięzcy Slow Festivalu przyznawana przez Organizatora.
5. Pozostałe informacje
1. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
2. Podczas występów i koncertu finałowego nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i loopów.
3. Zakwalifikowani do II etapu Artyści występować będą w kolejności losowej. Losowanie kolejności odbędzie się w dniu występów.
4. Organizator zapewnia zakwalifikowanym do II etapu Artystom miejsce na występ. Sprzęt (instrumenty) Artyści organizują i zabezpieczają we własnym zakresie. Szczegóły dotyczące sprzętu technicznego zostaną ustalone z zakwalifikowanymi Artystami.
5. Artyści których zachowanie przed, lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających zostaną wykluczeni ze Slow Festivalu.
6. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi, lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę, lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie i nieodpowiedzialne zachowanie odpowiadać będą wyłącznie Artyści. Organizator daje sobie prawo do wykluczenia Artysty ze Slow Festivalu, jeśli uzna on iż zachowanie Artysty naruszyło normy dobrych obyczajów i/lub jego aktywność wykracza poza działania mieszczące się w ramach charakteru Slow Festivalu.
7. Organizator w żaden sposób nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia mienia, naruszenie obowiązującego prawa, prawa osób trzecich oraz jakiekolwiek roszczenia osób trzecich wynikające z występów, działania i zachowania Artystów. Wszelkie zgłoszenia tego typu zostaną scedowane na Artystę.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w punkcie powyżej mogących narazić imię Organizatora na straty, lub spowodować negatywne dla Organizatora skutki finansowe, będzie miał on prawo dochodzić od Artysty swoich praw na zasadach ogólnych.
9. Artyści chronią swoje mienie we własnym zakresie. Organizator zapewnia ochronę Slow Festivalu, natomiast jest zwolniony ze wszelkich przypadków kradzieży, czy uszkodzenia mienia należącego do Artystów.
10. Za występ w ramach Slow Festivalu Artystom nie przysługuje honorarium. Organizator nie refunduje kosztów, jakie Artyści poniosą w związku z uczestnictwem w Slow Festivalu.
6. Postanowienia końcowe
1. Nagroda, o której mowa w zawiera należny podatek w wysokości 10% do uiszczenia którego zobowiązuje się Organizator.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Artystów.
3. Nadesłanie zgłoszenia jest tożsame z oświadczeniem, że Artyści zapoznali się i akceptują̨ treść regulaminu Slow Festivalu.
4. Slow Festival, a także Artyści otrzymają promocję swojej działalności i reklamowani będą w ramach promocji Slow Weekendu i Slow Festivalu.
5. Artyści wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów służących do promocji Slow Weekendu i Slow Festivalu.
6. Naruszenie przez Artystów postanowień́ niniejszego regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w Slow Festivalu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
7. Interpretacja w/w regulaminu należy do Organizatora
8. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i daty imprezy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator zamieści o tym fakcie informację na stronach www.slowweekend.pl oraz www.facebook.com/JestemSlow, a wystąpienie zmian nie będzie podstawą do jakichkolwiek żądań ze strony Artystów wobec Organizatora.
9. Organizator w żaden sposób nie odpowiada za występowanie czynników mogących mieć wpływ na przebieg i organizację Slow Festivalu (zdarzenia losowe), których nie jest w stanie przewidzieć i im zapobiec.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie i publikacji jego treści na stronie www.slowweekend.pl
UA-73418859-2